Tarief*

Psychosociale Therapie 

60 minuten p.p. | 90 euro p.p.

Relatietherapie                                                          

90 minuten | 170 euro 

Gezinstherapie                                                             

90 minuten | 170 euro 

Beeldbellen Relatie/Psychosociale Therapie 

45 minuten | 75 euro

Telefonisch contact   

per 15 minuten | 25 euro

Weekendtoeslag za/zo: 20%

Huisbezoek: 25 euro

Afspraken afgezegd danwel gewijzigd binnen 48 uur van tevoren, worden in verband met de gereserveerde tijd in rekening gebracht.

* Tarief is inclusief mailcontact, rapportage, administratie en huur praktijkruimte 

Vergoedingen
De therapie valt onder de aanvullende verzekering en is meestal terug te vinden bij de complementaire psychologische zorg. 
Bij sommige zorgverzekeraars, afhankelijk van of en hoe u aanvullend verzekerd bent, kunt u een gedeelte van de kosten terug krijgen voor psychosociale therapie. Informeer hiervoor bij u zorgverzekering.

Privacyverklaring

Met ingang van 25 mei 2018 geldt in de gehele EU een nieuwe data- en privacywetgeving, General Data Protection Regulation (GDPR).
Deze staat in Nederland bekend als Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
In het kader van de AVG is deze privacyverklaring op de website geplaatst. Wanneer u in deze praktijk een therapietraject aangaat, verklaart u dat u op de hoogte bent van de tekst op deze pagina, en hiermee akkoord gaat.

AVG in deze praktijk – de hoofdlijnen

 • De behandelingspraktijk
  In deze praktijk worden door uw therapeut diverse persoonsgegevens van u verwerkt. Deze noodzakelijkheid heeft tot doel om de therapeutische behandeling, dossierverplichting en de financiële afhandeling correct te laten verlopen.
  Er worden géén persoonsgegevens of persoonlijke gegevens voor andere doeleinden dan genoemde verwerkt of uitgewisseld met derden.
  Uw gegevens zijn goed beveiligd tegen onbevoegde toegang.
  Uw gegevens kennen een wettelijk bewaartermijn van 15 jaar, tenzij u verzoekt om deze eerder te vernietigen.
 • De cliënt als betrokkene
  U heeft het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden. Ook heeft u recht op inzage, aanpassing en verwijdering van uw gegevens (voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad).
  U bepaalt of en zo ja welke informatie aan derden kan worden doorgegeven.

AVG in deze praktijk

 1. Persoonsgegevens in mijn administratie.
 2. Persoonlijke gegevens in een dossier.
 3. Persoonlijke gegevens bij betaling van een consult.
 4. Gegevens op de nota.
 5. Privacy in de correspondentie.
 6. Privacy in de spreekkamer.
 7. Verwijdering van persoonsgegevens

Verwijdering persoonsgegevens.

1. Persoonsgegevens in mijn administratie

Om voor gedeeltelijke vergoeding door een ziektekostenverzekering in aanmerking te komen worden er op de nota persoonsgegevens vermeld. Dit is de reden waarom ik deze gegevens opvraag. Uw persoonsgegevens staan in uw dossier (zie punt 2).

2. Uw persoonlijke gegevens in een dossier

Ik ben door de beroepsorganisaties, zorgverzekeringen en wetgeving verplicht een registratie en dossier bij te houden van uw persoonsgegevens en uw persoonlijke gegevens.

 • Dit dossier bevat de aantekeningen van elke sessie door de therapeut. De handgeschreven werkaantekeningen worden bewaard in een afsluitbare lade in de praktijkruimte van de therapeut.
 • Uw dossier kent een wettelijk bewaartermijn van 15 jaar (vanaf de laatste behandeling).
 • U heeft recht op inzage, aanpassing en (gedeeltelijke) verwijdering van die gegevens, voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad en dit past binnen “goed hulpverlenerschap”.
 • Uw therapeut valt onder het beroepsgeheim. Het beroepsgeheim is de plicht om te zwijgen over feiten en gegevens die bij het uitoefenen van het beroep bekend raken. Het wordt ook wel zwijgplicht genoemd. Slechts pas na uw schriftelijke toestemming kunnen bepaalde gegevens met derden gedeeld worden.
 • U bepaalt zelf of het verstandig is of informatie uit het dossier aan derden kan worden doorgegeven. Over de wenselijkheid daarvan kunt u hulp en advies inwinnen bij uw therapeut.
 • Er bestaan situaties waarin het beroepsgeheim kan worden doorbroken. Sinds 2013 zijn alle hulpverleners verplicht de meldcode voor huiselijk geweld en kindermishandeling te gebruiken.

3. Uw persoonlijke gegevens bij betaling van een consult

 • Aan het eind van iedere sessie ontvangt u een betalaalverzoek via de bank.
 • Een betaling via een overschrijving per bank vermeldt uiteraard uw naam op onze afschriften en online bankgegevens, anders zou niet vast te stellen zijn wie geld heeft overgemaakt. .

4. Uw gegevens op de nota

 • Wilt u in aanmerking komen voor een (gedeeltelijke) vergoeding van de behandeling, dan willen de meeste ziektekostenverzekeraars een aantal gegevens van u op de nota terugzien wanneer u deze aanlevert. Dat is de reden waarom ik daarop niet alleen uw naam en adres vermeld, maar ook uw  geboortedatum. Wanneer u uw nota indient bij uw zorgverzekeraar raakt het vragen van hulp (de verrichting) bekend. De inhoud van de behandeling raakt niet bekend, in het kader van het beroepsgeheim wordt hier niet over gecommuniceerd met de vergoedende instantie.
 • Wanneer uw werkgever de nota betaalt, dan raakt uw naam en de datum van uw bezoek aan de praktijk bekend, maar ook hier geldt dat op de inhoud van de gesprekken beroepsgeheim rust, en dat de inhoud dus nooit opvraagbaar is door de betalende partij.

5. Privacy in de correspondentie

 • E-mails over algemene zaken als datum, bevestiging of wijziging van een afspraak kun u mailen naar www.praktijktoconnect.nl
 • Ik adviseer u geen persoonlijke gegevens te mailen. 

6. Privacy in de spreekkamer.

 • Uw therapeut is gebonden aan het beroepsgeheim. Het beroepsgeheim is de plicht om te zwijgen over feiten en gegevens van derden, die iemand bij het uitoefenen van zijn beroep te weten is gekomen. Het wordt ook wel zwijgplicht genoemd.
 • Soms wordt het beroepsgeheim verbroken. Sinds 2013 zijn alle hulpverleners verplicht de meldcode voor huiselijk geweld en kindermishandeling te gebruiken.
 • Er worden geen geluids- of video-opnames gemaakt in de spreekkamer, tenzij de cliënt hiervoor expliciete toestemming geeft, bijvoorbeeld voor supervisiedoeleinden.

7. Verwijdering van persoonsgegevens

 •   Uw therapeut bewaart de persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor de uitvoering van therapeutische taken,
    of zoals vastgelegd  in de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO).

Rechten van betrokkenen (Artikel 13 t/m 20, AVG)

De wet bepaalt niet alleen de plichten van degenen die de persoonsgegevens verwerken, maar bepaalt ook de rechten van de personen van wie de gegevens worden verwerkt. Deze rechten worden ook wel de rechten van betrokkenen genoemd, en bestaan uit de volgende rechten:

 • Recht op informatie: betrokkenen hebben het recht om aan de therapeut te vragen of hun persoonsgegevens worden verwerkt.
 • Inzagerecht: betrokkenen hebben de mogelijkheid om te controleren of, en op welke manier, hun gegevens worden verwerkt.
 • Correctierecht: als duidelijk wordt dat de gegevens niet kloppen, kan de betrokkene een verzoek indienen bij de therapeut om dit te corrigeren.
 • Recht van verzet: betrokkenen hebben het recht aan de therapeut te vragen om hun persoonsgegevens niet meer te gebruiken.
 • Recht om vergeten te worden: in gevallen waar de betrokkene toestemming heeft gegeven om gegevens te verwerken, heeft de betrokkene het recht om de persoonsgegevens te laten verwijderen.
 • Recht op bezwaar: betrokkenen hebben het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van hun persoonsgegevens. De therapeut zal hieraan voldoen, tenzij er gerechtvaardigde gronden zijn voor de verwerking.
 • Indienen van verzoek: om gebruik te maken van zijn/haar rechten kan de betrokkene een verzoek indienen. Dit verzoek kan zowel schriftelijk als via de e-mail ingediend worden. De therapeut heeft vier weken de tijd, vanaf de ontvangst van het verzoek, om te beoordelen of het verzoek gerechtvaardigd is. Binnen vier weken zal de therapeut laten weten wat er met het verzoek gaat gebeuren. Als het verzoek niet wordt opgevolgd is er de mogelijkheid om bezwaar te maken bij de therapeut, of een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Aan de hand van een verzoek kan de therapeut aanvullende informatie opvragen om zeker te zijn van de identiteit van de betrokkene.

Klachten

Bent u ontevreden over ons?
Heeft u vragen of opmerkingen over onze diensten? Bent u ontevreden? Laat het ons alstublieft weten.
Wij gaan graag met u in gesprek en willen er dan samen uit komen.
Het kan zijn dat u - ondanks een gesprek - ontevreden blijft. Of dat u het gesprek liever wilt doen met een
onafhankelijk persoon er bij.
Dan kunt u contact opnemen met de klachten-functionaris. Deze is volkomen onafhankelijk en ondersteunt u bij het
indienen en de verdere afhandeling van uw klacht.
Hoe werkt de klachtenfunctionaris?
Stap 1: aanmelden
De eerste stap is het indienen van uw klacht.
Dat gaat via een klachtenformulier. U vindt dit op onze praktijkwebsite of bij www.klachtencompany.nl.
Het ingevulde formulier mailt u vervolgens naar p3nl@klachtencompany.nl of u stuurt het per post naar
Klacht&Company, Postbus 3106 2601 DC Delft.
Kunt u zelf niet op internet, vraag dan aan ons of aan Klacht&Company een papieren exemplaar van het
klachtenformulier. Nadat u dit heeft ingevuld stuurt u het op naar het hiervoor genoemde adres.
Vindt u het lastig om de klacht goed te omschrijven of wilt u liever eerst overleggen, dan kunt u ook bellen met de
klachtenfunctionaris: 088 – 234 1601 of 06 -49 66 53 50.
Stap 2: gesprek
De klachtenfunctionaris luistert naar uw klacht en bespreekt met u wat u wilt en wat passende stappen zijn.
Dat kan bijvoorbeeld een bemiddelingsgesprek tussen u en ons zijn. De klachtenfunctionaris is daarin volkomen
onafhankelijk en onpartijdig. Alles wat u met de klachtenfunctionaris bespreekt is vertrouwelijk. Als de
klachtenfunctionaris verdere acties onderneemt, is uw instemming daarvoor nodig.
Stap 3: afsluiting
Als alle mogelijke stappen zijn gezet, wordt de uitkomst van de klachtafhandeling schriftelijk vastgelegd. In dit
afsluitbericht staan ook de afspraken die zijn gemaakt. Bijvoorbeeld over de oplossing van de klacht of over hoe we
in de toekomst met elkaar verder gaan.
Het afsluitbericht moet binnen een termijn van 6 of 10 weken bij u zijn, tenzij met u is afgestemd dat dit langer gaat
duren.
Nog niet tevreden met de uitkomst?
Bent u het niet eens met de uitkomst van de klachtafhandeling dan kunt u de zaak voorleggen aan de
geschillencommissie.
Deze commissie onderzoekt en beoordeelt uw klacht waarbij beide partijen worden gehoord. De hulpverlener moet
zich houden aan de uitkomst van deze geschilprocedure.
Ook als u niet tot overeenstemming komt over een eventuele schadeclaim, kunt u de geschillencommissie vragen
om een bindend oordeel.
Informatie over de geschillencommissie (wanneer en waar u hier de klacht kunt indienen en de manier waarop dat
moet gebeuren) vindt u in het eerder genoemde afsluitbericht.
Wat zijn de kosten?
Aan het inschakelen van de klachtenfunctionaris zijn voor u géén kosten verbonden.
Schakelt u zelf een bemiddelaar of adviseur in, dan betaalt u uiteraard wel zelf de kosten.
Als u besluit om alsnog naar de geschillencommissie te gaan, betaalt u eenmalig een bedrag aan
administratiekosten van € 52,50.
Andere mogelijkheden
Er zijn nog andere mogelijkheden om werk te maken van uw klacht of om daarbij ondersteuning te krijgen.
De klachtenfunctionaris kan u daarover informatie geven. U kunt ook navraag doen bij de
Patiëntenfederatie Nederland
Churchilllaan 11, 3527 GV Utrecht
030 297 0303
Of:
Landelijk Meldpunt Zorg:
Uitsluitend via internet: www.zorgklacht.nl